Uwaga kleszcze!

Kleszcze wyst?puj? w Europie Centralnej, Wschodniej i Pó?nocnej Azji. Najwi?ksza aktywnoœ? kleszczy rozpoczyna si? w miesi?cach maj/czerwiec i trwa do jesieni, do wrzeœnia/paŸdziernika. Wilgotne lato i ?agodna zima sprzyjaj? rozprzestrzenianiu si? kleszczy.
Kleszczowe zapalenie mózgu jest ostr?, wirusow? chorob? zakaŸn? oœrodkowego uk?adu nerwowego, przenoszon? przez kleszcze. Choroba mo?e mie? powa?ny przebieg i wymaga? d?ugiej hospitalizacji. Wielu pacjentów po jej przebyciu cierpi na d?ugotrwa?e zaburzenia neurologiczne. Cz?owiek zostaje zaka?ony w wyniku uk?szenia przez zainfekowanego kleszcza, lub rzadziej, po spo?yciu nie pasteryzowanych produktów mlecznych pochodz?cych od zaka?onych zwierz?t gospodarskich (krów, kóz, owiec).
Nie ma leczenia przyczynowego kleszczowego zapalenia mózgu. Leczy si? tylko objawy wywo?ane wirusem. Objawy zwykle ust?puj? po 2-3 tygodniach i pacjent zdrowieje. Choroba mo?e przebiega? ci??ko, gdy wyst?pi? objawy mózgowe, mó?d?kowe lub rdzeniowe, rzadko ma przebieg œmiertelny, czasem stwierdza si? nast?pstwa pochorobowe pod postaci? niedow?adów, depresji, zaniku mi?œni lub sta?ych bólów g?owy.